Tìm n thuộc N, biết (3n^2 + 4n + 5) chia hết cho (3n + 1) (Toán học - Lớp 6)

Phan Thy
23/11/2018 12:07:06
1. Tìm n thuộc N:
(3n^2+4n+5): hết cho (3n+1)
2. Tìm x,y thuộc N:
a) (2x+5): hết cho ( 3x -1)
b) 3xy - 2y+ 4x= 20

Tổng số tuổi ông, bố và Nam là 108 tuổi. Tuổi ông gấp 5/4 tổng số tuổi của bố và Nam, tuổi của bố gấp 3 lần tuổi của Nam. Hỏi số tuổi của từng người? (Toán học - Lớp 5)

12345 67
23/11/2018 12:09:29
1) tổng số tuổi ông ,bốvà nam là 108 tuổi.tuổi ông gấp 5/4 tổng số tuổi của bố và nam,Tuổi của bố gấp 3 lần tuổi của Nam,Hỏi số tuổi của từng người?
2) 420;[75-(x-10)]=21