Câu hỏi

Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC. Tính chu vi tam giác ABC

All TV
23/11/2018 14:26:39
Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC,Tính chu vi tam giác ABC
Câu trả lời (1)
Đoàn Anh Mẫn
23/11/2018 17:14:24
câu 16. A(1 ; 2) ; B(3 ; 1) và C(1 ; -1)
a. độ dài các cạnh của tam giác ABC
vectoAB = (2 ; -1) => AB = √[ 2^2 + (1)^2] = √5
vectoAC = (0 ; -3) => AC = √[0^2 + (-3)^2] = 3
vectoBC = (-2 ; -2) => BC = √[ (-2)^2 + (-2)^2 ] = 2√2
b. chu vi tam giác ABC : √5 + 3 + 2√2