Câu hỏi

Một vật đang chuyển động với vận tốc 25m/s thì trượt lên dốc. Biết dốc dài 50m cao 14m, hệ số ma sát 0,25. Lấy g = 10m/s2. Tìm vận tốc của vật?

Võ Thị Mỹ Trinh
23/11/2018 14:23:41
Một vật đang chuyển động với vận tốc 25m/s thì trượt lên dốc,Biết dốc dài 50m cao 14m,Tìm vận tốc của vật
Câu trả lời (1)
Teru Chan
23/11/2018 16:48:16
Vẽ hình là chọn trục Oxy
Theo định luật II Niuton có: Fms−→−+P→+N→=m.a→
Chiếu các lực lên trục Oxy
Có:
Oy: N=P.cosα=P.502−142−−−−−−−−√50
Ox: Fms+P.sinα=ma
⇔10.0,96.0,25+10.1450=a
⇒a=5,2m/s2
b.
Ta có: Fms= P.cosα.μ=m.10.0,96.0,25=2,4m
Lại có: F=ma=5,2m
Vì 5,2m>2,4m nên xe lên dốc được
Có : v2-v02=2as
⇔v2−252=2.50.5,2
Vận tốc của vật khi lên tới đỉnh dốc là:
⇒v=1145−−−−√m/s